ОАО Северэлектро

ОАО "Бишкектеплосеть"

Электрические Станции

Ички аудит бөлүмүнүн милдеттери жана иш-милдеттери

1. Ички аудит бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында, аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ички аудит объекттеринде, ошондой эле муниципалдык ишканаларында Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилигине тийиштүү сунуштарды берүү менен алардын финансы-чарбалык иш-аракеттерин жакшыртуу, тагыраак айтканда, төмөнкүлөр үчүн ички аудит боюнча ички аудиттерди жүргүзүү жана башка аудитордук тапшырмаларды аткаруу:
- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык ишканаларынын финансы-чарбалык иш-аракеттери жөнүндө маалыматтын аныктыгы жана бүтүндүгү;
- өнүктүрүүнүн жергиликтүү программаларын аткарууда Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын иш-аракеттеринин майнаптуулугу, натыйжалуулугу;
- борбордук муниципалдык активдердин сакталышы;
- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын жана түзүлгөн келишимдик милдеттенмелердин талаптарына ылайыктуулугу;
- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын атайын каражаттарынын туура түзүлүшү жана сарамжалдуу пайдаланышы.
2. Ички аудит бөлүмү ага жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн төмөнкү иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:
- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында, аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ошондой эле муниципалдык ишканаларында аларга жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарын максаттуу, натыйжалуу жана үнөмдүү чыгымдоо предметине (бюджеттик каражат бөлүү жана ссуда, категориялык жана дем берүүчү гранттар, насыялар жана түз инвестициялар, ошондой эле депозиттик сумма) ички аудитти жыл сайын уюштуруу жана жүргүзүү;
- бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу маселелери боюнча сунуштарды жана сунуштоолорду киргизүү, Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын финансы-экономикалык өз ара мамилелерин өркүндөтүү, алардын активдеринин жана милдеттенмелеринин эсебинин жана отчёттуулугунун усулдарын өркүндөтүү;
- Бишкек шаарынын мэринин тапшырмасы жана белгилүү маселелер боюнча текшерүүлөрдү аткарат, ошондой эле атайын аудиттерди жана териштирүүлөрдү жүргүзөт;
- ички аудит тутумдарын өркүндөтөт;
- жергиликтүү бюджеттен каржылануучу менчиктин бардык түрүндөгү уюмдардын (мекемелердин жана ишканалардын) ички аудитин жүзөгө ашыруу;
- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ички контроль тутумунун муниципалдык ишканаларынын серебин жана баасын жүзөгө ашырат жана Бишкек шаарынын мэрине алардын иш-аракеттерин жакшыртуу боюнча отчётторду жана сунуштоолорду көрсөтөт;
- алдыдагы текшерүүлөрдүн (комплекстүү же тематикалык), стратегиялык жана жылдык пландарын өткөрүлгөн коркунуч баасына ылайык иштеп чыгат, аларды ошондой эле ички аудит бөлүмүнүн башчысын жана адистерин кесиптик окутуунун жылдык пландарын Бишкек шаарынын мэрине бекитүү үчүн көрсөтөт;
- ар бир жүргүзүлгөн ички аудит боюнча аудитордук отчётторду даярдайт жана аларды Бишкек шаарынын мэрине көрсөтөт;
- Кыргыз Республикасынын “Ички аудит жөнүндө” мыйзамына жана башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүргүзүлгөн ички аудит боюнча кварталдык жана жылдык отчётторду жана тийиштүү сунуштоолорду Бишкек шаарынын мэрине көрсөтөт;
- ички аудит жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, белгиленген тартипте ички аудит жаатында Кыргыз Республикасынын Ыйгарым укуктуу органы тарабынан сунушталган Ички аудит жана усулдар стандарттарына ылайык башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат;
- жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыктары боюнча иш-чаралар планын (түзөөчү аракеттер) иштеп чыгууда аудит объекттеринин жетекчилигине кеңеш берет, ошондой эле бул иш-чаралар пландарынын аткарылышына контролду жүзөгө ашырат;
- түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрдүн, муниципалдык ишканалардын, аудит объекттеринин иш-аракеттеринин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, көрсөтүлгөн иш-милдеттерге жана бул түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрдүн, аудит объекттеринин бекитилген иш-аракеттер пландарына ылайыктуулугун баалайт;
3. Ички аудит бөлүмү жана анын жетекчиси мэрге түздөн түз отчёт берет жана өз ишин пландоодо, ички аудитти аткарууда жана ички аудит боюнча отчётторду даярдоодо башка жетекчиликтен жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдөн көз карандысыз.